ข้อมูลทรัพยากรน้ำ

 

More info

วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ

 

More info

เกี่ยวกับโครงการ

 

More info

เข้าสู่ระบบ

 

Sign In

ภาพรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำ

ค้นหาข้อมูล

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)

  • น้ำเหลือใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค 60 วัน
  • น้ำเหลือใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค 120 วัน
  • ต้นทุนน้ำรวม
  • ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร
  • ความต้องการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

ตารางแสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์

อำเภอ น้ำเหลือใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค 60 วัน น้ำเหลือใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค 120 วัน ต้นทุนน้ำรวม ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร ความต้องการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
แม่ใจ 15,830,000.00 15,580,000.00 16,080,000.00 127,820,000.00 1,530,000.00
ภูซาง 5,540,000.00 5,310,000.00 5,770,000.00 125,330,000.00 1,380,000.00
จุน 36,300,000.00 35,940,000.00 36,670,000.00 197,620,000.00 2,230,000.00
เชียงม่วน 14,840,000.00 14,700,000.00 14,980,000.00 75,370,000.00 840,000.00
ปง 19,880,000.00 19,460,000.00 20,300,000.00 203,920,000.00 2,530,000.00
เมืองพะเยา 592,740,000.00 591,660,000.00 593,830,000.00 244,300,000.00 6,590,000.00
เชียงคำ 24,010,000.00 23,390,000.00 24,630,000.00 299,130,000.00 3,790,000.00
ดอกคำใต้ 29,140,000.00 28,630,000.00 29,660,000.00 243,280,000.00 3,130,000.00
ภูกามยาว 13,140,000.00 12,980,000.00 13,290,000.00 68,180,000.00 950,000.00