วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ

ค้นหาข้อมูล

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)

  • น้ำเหลือใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค 60 วัน
  • น้ำเหลือใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค 120 วัน
  • ต้นทุนน้ำรวม
  • ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร
  • ความต้องการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

ตารางแสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์

อำเภอ น้ำเหลือใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค 60 วัน น้ำเหลือใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค 120 วัน ต้นทุนน้ำรวม ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร ความต้องการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
แม่ใจ 15,830,000.00 15,580,000.00 16,080,000.00 127,820,000.00 1,530,000.00
ภูซาง 5,540,000.00 5,310,000.00 5,770,000.00 125,330,000.00 1,380,000.00
จุน 36,300,000.00 35,940,000.00 36,670,000.00 197,620,000.00 2,230,000.00
เชียงม่วน 14,840,000.00 14,700,000.00 14,980,000.00 75,370,000.00 840,000.00
ปง 19,880,000.00 19,460,000.00 20,300,000.00 203,920,000.00 2,530,000.00
เมืองพะเยา 592,740,000.00 591,660,000.00 593,830,000.00 244,300,000.00 6,590,000.00
เชียงคำ 24,010,000.00 23,390,000.00 24,630,000.00 299,130,000.00 3,790,000.00
ดอกคำใต้ 29,140,000.00 28,630,000.00 29,660,000.00 243,280,000.00 3,130,000.00
ภูกามยาว 13,140,000.00 12,980,000.00 13,290,000.00 68,180,000.00 950,000.00