สถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตร

การประเมินสถานการณ์น้ำ

                        กระบวนการประเมินสถานการณ์น้ำ ป็นการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้น้ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (อุปโภค บริโภคและการเกษตร) และปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในระบบ (เส้นทางน้ำ แหล่งน้ำบาดาลและแหล่งน้ำผิวดิน) ดังสมการต่อไปนี้

 

                        สถานการณ์น้ำ (ลบ. ม.)  = ปริมาณน้ำต้นทุน (ลบ. ม.)  - ความต้องการใช้น้ำ (ลบ. ม.)