ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร

การประเมินความต้องการน้ำ (Water Demand)

1 การประเมินความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (Municipal Water Demand)

                                    การประเมินความต้องการน้ำอุปโภค บริโภค สามารถประเมินอัตราการใช้น้ำตามจำนวนประชากรในชุมชน ในการดำเนินงานครั้งนี้จะอาศัยผลการศึกษาจาก ส่วนจัดสรรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูเพิ่มเติม) ที่ได้มีการสรุปอัตราการใช้น้ำอุปโภค บริโภคตามประเภทชุมชนและอัตราการใช้น้ำตามปริมาณประชากร ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 อัตราการใช้น้ำอุปโภค บริโภค จำแนกตามปริมาณประชากร

จำนวนประชากร (คน)

อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/คน/วัน)

3,000 – 10,000

120

10,001 – 20,000

170

20,0001 – 30,000

200

30,0001 – 50,000

250

มากกว่า 50,000

300

 

                        1.๑ การประเมินความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร

                                    ความต้องการน้ำเพื่อกิจกรรมทางการเกษตรนั้นจะอาศัยการศึกษาของกรมชลประทานที่ได้ศึกษาข้อมูลการใช้น้ำของพืชในเขตภาคเหนือสำหรับพืชแต่ละชนิด (ดูเพิ่มเติม) โดยการประเมินความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรนั้นจะสามารถคำนวณหาได้จากสูตร

 

ความต้องการน้ำ (ลบ. ม.) = ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร่) x การใช้น้ำของพืชตลอดอายุ (ลบ. ม. /ไร่)

 

                                    จากการรวบรวมข้อมูลของคณะทำงานสามารถสรุปอัตราความต้องการใช้น้ำของพืชรายชนิดที่มีการเพาะปลูกในจังหวัดพะเยาได้ดังตางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 ความต้องการใช้น้ำของพืชที่เพาะปลูกในจังหวัดพะเยา

รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน

คำอธิบาย

ขนาดพื้นที่(ไร่)

อัตราการใช้น้ำของพืช
(ลบ.ม/ไร่)

แหล่งที่มา

ความต้องการน้ำของพืช (ลบ.ม)

A101

นาข้าว

726,860.17

1,047

กรมชลประทาน

761,022,602.88

A202

ข้าวโพด

454,737.29

517

กรมชลประทาน

235,099,180.00

A203

อ้อย

1,487.94

1,442

กรมชลประทาน

2,145,612.66

A204

มันสำปะหลัง

8,157.29

2,112

กรมชลประทาน

17,228,200.16

A206

ยาสูบ

123.55

587

กรมชลประทาน

72,523.86

A207

ฝ้าย

279.69

694

กรมชลประทาน

194,106.57

A208

ถั่วเขียว

309.76

317

กรมชลประทาน

98,194.49

A209

ถั่วเหลือง

129.07

550

กรมชลประทาน

70,987.71

A216

ข้าวไร่

1,017.93

0

ใช้น้ำฝนธรรมชาติ

0.00

A220

แตงโม

27.28

616

กรมชลประทาน

16,801.69

A229

พริก

6.28

713

กรมชลประทาน

4,475.95

A302

ยางพารา

132,765.41

2,112

กรมชลประทาน

280,400,550.95

A303

ปาล์มน้ำมัน

1,242.66

2,500

กรมชลประทาน

3,106,644.84

A312

กาแฟ

830.30

840

กรมชลประทาน

697,449.67

A315

ไผ่ปลูกเพื่อการค้า

689.75

118

คำนวณจากงานวิจัยของ ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก (2558). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

81,390.90

A318

จามจุรี

1,338.71

0

ใช้น้ำฝนธรรมชาติ

0.00

A406

ลิ้นจี่

24,677.84

2,112

กรมชลประทาน

52,119,597.90

A407

มะม่วง

5,158.69

4,435

กรมชลประทาน (เฉลี่ยจากข้อมูลภาคตะวันออก)

22,878,797.64

A411

กล้วย

455.13

2,482

กัลยาณี สุวิทวัส (ปริมาณน้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตกล้วยหอมพันธุ์แกรนด์เนน)

1,129,621.26

A413

ลำไย

98,777.25

2,112

กรมชลประทาน

208,617,553.87