ต้นทุนน้ำจากบ่อบาดาล

การประเมินปริมาณน้ำต้นทุน (Water Supply)

                        การหาปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรสามารถทำการประเมินปริมาณน้ำโดยจำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำได้ดังนี้

                        1 แหล่งน้ำบาดาล

                                    การหาปริมาณน้ำจากบ่อบาดาล จะอาศัยแนวทางการประเมินปริมาณการให้น้ำจากบ่อบาดาล ที่ได้มีการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ดูเพิ่มเติม) โดยพิจารณาอัตราการให้น้ำของบ่อบาดาลที่สามารถนำมาใช้งานได้ในชุมชน ต้องมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ. ม./ชั่วโมง หรือ 240 ลบ. ม./วัน

                        2 แหล่งน้ำผิวดิน

                                    การคำนวณหาปริมาณน้ำต้นทุนของแหล่งน้ำผิวดินจะสามารถคำนวณได้จากสูตร

 

ปริมาณน้ำ (ลบ. ม.) = พื้นที่แหล่งน้ำ (ตร. ม.) x ความลึก (ม.)

 

                        3 เส้นทางน้ำ

                                    เนื่องจากการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนของแหล่งน้ำประเภทนี้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลอัตราการไหลของลำน้ำสายต่างๆในจังหวัดพะเยาได้ ในเบื้องต้นจึงคำนวณปริมาณน้ำต้นทุนของเส้นทางน้ำจากสูตร

                                                             

ปริมาณน้ำ (ลบ. ม.) = พื้นที่หน้าตัดแหล่งน้ำ x ความยาวลำน้ำ