เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

        สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภคและกำหนดพื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อแสดงรายงานสรุปข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำโดยรวม และพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการติดตามสถานการณ์การใช้งาน เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการกับผลผลิตที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ เพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงและสะท้อนให้ผู้บริหารในระดับจังหวัด และระดับประเทศ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดสรรความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความเจริญอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน